ICAO podnosi limity odpowiedzialności przewoźników lotniczych

Od 28 grudnia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe, wyższe limity odpowiedzialności przewoźników lotniczych za szkody spowodowane podczas przewozu lotniczego.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dokonała rewizji limitów odpowiedzialności przewoźników lotniczych wskazanych w Konwencji montrealskiej 1)Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska) z dnia 28 maja 1999 r., Dz.Urz.UE.L 2001 Nr 194, str. 39. Konwencja ta określa w art. 21 i 22 limity kwotowe odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody powstałe w związku z przewozem pasażerów, bagażu i ładunku. Ustalone w ten sposób kwoty wyrażone są w Specjalnych Prawach Ciągnienia (tzw. SDR – Special Drawing Rights)2)Dla ułatwienia 1 SDR=5,33 PLN po średnim kursie NBP z dnia 22.11.2019, jednostce rozliczeniowej ustanowionej w 1967 r. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) a stosowanej od 1970 r. SDR wyznaczana jest na podstawie koszyka walutowego, którego skład jest okresowo weryfikowany przez MFW w celu zapewnienia, że odzwierciedla on względne znaczenie walut w światowych systemach handlowych i finansowych. Obecnie koszyk walut składa się z: chińskiego juana, euro, japońskiego jena, funta szterlinga i dolara amerykańskiego, w proporcjach zależnych od wagi danej waluty w międzynarodowych transakcjach finansowych. 

Podczas konferencji dyplomatycznej, która przyjęła Konwencję montrealską z 1999 r., Państwa-sygnatariusze będąc świadome potrzeby zapewnienia, aby wraz z upływem czasu granice odpowiedzialności zachowały swoją wartość ekonomiczną i nie uległy erozji z powodu inflacji lub innych czynników ekonomicznych, wprowadziły w art. 24 Konwencji mechanizm, zwany czasem klauzulą ​​schodów ruchomych, który określa proces okresowego przeglądu i w razie potrzeby rewizji ustanowionych granic odpowiedzialności. Artykuł 24 stanowi, że limity odpowiedzialności podlegają przeglądowi przez depozytariusza (ICAO) w odstępach pięcioletnich, jeśli wskaźnik inflacji wzrósł w tym czasie o co najmniej 10 proc. Po pierwszym takim przeglądzie limity odpowiedzialności zostały skorygowane dla wszystkich państw stron ze skutkiem na dzień 30 grudnia 2009 r. o 13,1 procent . Drugi przegląd w 2014 r. nie wymagał w tym czasie żadnego wzrostu. Biorąc pod uwagę, że podczas ostatniego przeglądu nie ustalono żadnego wzrostu, podczas trzeciego przeglądu uwzględniono czynnik inflacji od 2008 r. W rezultacie ustalono, że współczynnik inflacji wynosi obecnie 13,9 procent, przez co należy dokonać korekty granic odpowiedzialności. Tym samym od 28 grudnia 2019 r. limity odpowiedzialności wzrosną z:

  • 113 100 SDR do 128 821 SDR na pasażera w zakresie szkód osobowych (śmierć lub uszkodzenie ciała pasażera); 
  • 4 694 SDR do 5 346 SDR na pasażera w przypadku szkody spowodowanej wskutek opóźnienia w przewozie pasażerów; 
  • 1 131 SDR do 1 288 SDR na pasażera w przypadku opóźnienia, zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu; 
  • 19 SDR do 22 SDR za kilogram towaru w przypadku zniszczenia, utraty czy opóźniania w przewozie towaru.

Wyższe limity odpowiedzialności oznaczają wzrost limitów obowiązkowych ubezpieczeń OC, a to dla przewoźników lotniczych oznacza dodatkowe koszty, co w ostatecznym rozrachunku spowoduje ich przerzucenie na pasażerów poprzez wzrost ceny biletów lotniczych. 

Ponadto wzrost limitów odpowiedzialności spowoduje konieczność podjęcia przez naszego ustawodawcę działań mających na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. – w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 67), którego § 4 określa minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC związane bezpośrednio z limitami odpowiedzialności przewidzianymi w Konwencji montrealskiej. 

[post_views icon_or_phrase=”Wyświetlono:” post_types=”post,page”]

Przypisy

Przypisy
1 Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska) z dnia 28 maja 1999 r., Dz.Urz.UE.L 2001 Nr 194, str. 39
2 Dla ułatwienia 1 SDR=5,33 PLN po średnim kursie NBP z dnia 22.11.2019

O mnie

Piotr Gad

radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Specjalizuje się w prawie lotniczym ze szczególnym uwzgędnieniem odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych oraz bezpieczeństwem lotniczym. Członek Sekcji Prawa Lotniczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wszystkie posty

Post a comment